Thiết bị phụ trơ ngành may mặc Korea

Máy là, máy dập, máy ép, máy tạo phom, máy thồi phom, máy là thân áo, cầu là đa năng, tẩy điểm, máy dập mác áo
This content is underconstruction.